Et arkiv av It’s teaching fra 16.01.2020.

Lærer- og læringsressurser for tysk

Per

En ufullstendig samling.

Innhold

Norske læreverk og andre relevante ressurser fra norske forlag

Klikk på pilen for å se innholdet under hver av overskriftene.

Aschehoug

Aschehoug

Leute (8.–10. klasse)

Leute introduserer elevene for det tyske språket gjennom møter med unge mennesker, folk med ulik bakgrunn og historiske personer. Målet er å inspirere elevene til å ta i bruk språket fra første time.

Leute 8 foreligger, Leute 9 og Leute 10 lanseres våren 2018.

Elevenettstedet Elevnettstedet har felles inngang til de tre trinnene (trinn 9 og trinn 10 foreligger til skolestart 2018/19). Det inneholder et rikholdig oppgaveutvalg til alle kapitlene i læreboka, lydfiler, filmer, grammatikkvideoer, ordkort og uttalemodul med opptaksfunksjon. Elevnettstedet er gratis.

Lærernettstedet er en ressursbank for lærer med blant annet forslag til prøver, årsplan, modelltekster, lyttetekster og videoer. Lærernettstedet inneholder også digital utgave av lærebøkene (bok 8 fra skolestart 2017 og bok 9 og 10 fra skolestart 2018). Den digitale utgaven er beriket med bl.a. lydfiler til tekstene i læreboka og henvisning til nyttige lenker til bruk i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Den kan brukes aktivt på lerret eller digital tavle i klasserommet, og på pc og mac.

Lærernettstedet er et effektivt planleggingsverktøy med mange tilleggsressurser. Det tilbys som skoleabonnement, og kan bruks av alle engelsklærerne [sic] ved skolen.

Dessuten kan en melde seg på og «[f]å gratis tilsendt forslag til 10 aktiviteter per kalenderår som du kan krydre tyskundervisningen med. Hvert sett består av to-tre deler: infoark til lærer, kopiark av elevaktiviteter og fasit der det er påkrevd.»

Lingua Planet (8.–10. klasse; VGS, nivå I og II)

Lingua Planet er et komplett læremiddel som dekker læreplanen for:

 • engelsk for elever på 8. til 10. trinn (egner seg både for ordinær engelskundervisning og engelsk fordypning)
 • fremmedspråkene fransk, spansk og tysk nivå I og II (passer både for ungdomstrinnet og videregående skole)
 • grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever

Lingua Planet er delt inn i ulike nivåer med et rikt utvalg av temaer. Hvert tema tar utgangspunkt i en video eller en fotofortelling. I tillegg finnes det lydfiler, animasjoner, grammatikk-, glose- og uttaletrening. Skriftlig og muntlig arbeid kan lagres i en personlig mappe som elevene deler med læreren.

Weitblick (2012/2013) (VGS, nivå I og II)

Den reviderte utgaven av Weitblick har en toårig, felles tekst- og arbeidsbok for hvert nivå. Bøkene inneholder også en solid minigrammatikk, oversikt over sterke verb og gloselister.

Tekstene i bøkene er en blanding av tilrettelagte og autentiske tekster. De spenner over et bredt spekter, og elevene får et solid innblikk i tysk dagligliv, historie og kultur. Til hvert tema introduseres grammatikkemner med systematisk progresjon.

Vi har lagt stor vekt på å velge bilder til bøkene som støtter leseforståelsen og gir elevene et variert inntrykk av den tyskspråklige verden.

Lærernettstedene inneholder alle tekstene i bøkene som innleste lydfiler, et rikt filmarkiv, minigrammatikk og interaktive oppgaver. Læreren får også tilgang til blant annet lenkesamlinger, årsplaner, fasiter, bilder fra boken og lyttetekster.

Elevnettstedet til Weitblick 1 og Weitblick 2 er gratis, men krever innlogging!

Annet: Språkbøker, tysk

Håvard Reitens Tysk grammatikk foreligger i ny og oppdatert utgave av 2015. Grammatikken er et praktisk og uunnværlig verktøy for alle som ønsker å bli gode i tysk språk. Lærere som underviser i tysk på ungdomstrinnet og i den videregående skolen og studenter som tar tysk på universitet- og høyskolenivå, vil ha stor glede av grammatikken som oppslagsbok. Med øvingshefte.

Alles im Griff har et rikholdig utvalg av språkøvelser i tysk nivå 1. Hvert kapittel inneholder skriftlige og muntlige oppgaver elevene kan jobbe med på skolen og i klasserommet. Med fasit.

Lingua arbeidsgrammatikk i tysk behandler sentrale emner innenfor tysk språklære, tilpasset elever i den videregående skolen, studenter og voksne. Fasit til Lingua arbeidsgrammatikk i tysk fås tilsendt ved henvendelse til forlaget.

Cappelen Damm

Cappelen Damm

Anflug (VGS, nivå I)/Ankunft (VGS, nivå II)

Anflug tar oss med på oppdagelsesferd i den tyskspråklige verden. Vi blir kjent med kultur, geografi, tradisjoner og skikker og ulike sider av samfunnslivet. Læreverket legger stor vekt på aktiv språkbruk.

 • Anflug 1 (2006). Textbuch og Arbeitsbuch, lærer-CD, elevnettsted (fritt tilgjengelig). Tysk I Vg1.
 • Anflug 2 (2007). Textbuch og Arbeitsbuch, lærer-CD, elevnettsted (fritt tilgjengelig). Tysk I Vg2.

Ankunft sikter først og fremst mot å utvikle elevenes kommunikative ferdigheter, muntlig og skriftlig. Forfatterne vil hjelpe tysklæreren med å engasjere elevene i faget og få dem til å bruke tyskkunnskapene sine aktivt. Tekster og oppgaver i Ankunft er derfor valgt med tanke på at elevene skal bruke sine språklige ferdigheter i relevante og interessante situasjoner.

 • Ankunft 1. Tysk II Vg1.
  • første utg. 2006: Textbuch og Arbeitsbuch, elev-CD elevnettsted (fritt tilgjengelig).
  • andre utg. 2012. Kombinert tekst- og arbeidsbok, elevnettsted (fritt tilgjengelig). Grammatikkoppgaver stort sett på nett.
 • Ankunft 2. Tysk II Vg2.
  • første utg. 2007: Textbuch og Arbeitsbuch, elev-CD, elevnettsted (fritt tilgjengelig).
  • andre utg. 2013. Kombinert tekst- og arbeidsbok, nettressurs (fritt tilgjengelig). Grammatikkoppgaver stort sett på nett.

Klasse! (Tysk I Vg1 og Vg2)

Klasse! er et helt nytt tyskverk for Nivå I skrevet av forfattere med solid forankring i skole og undervisning. Klasse! 1, som kom ut våren 2017, er den første av to bøker som dekker læreplanen for fremmedspråk nivå I, Vg1 og Vg2. Klasse! 2 kommer i 2018.

Nettsiden til verket er todelt: et gratis og åpent elevnettsted og en lærernettsted som krever lisens. Elevene har ikke tilgang til lærernettstedet.

Deutsch Drei Digital (2010 [?]) (Vg3, nivå II)

komponenter: fagnettsted, tekstbok

Deutsch Drei Digital representerer et helt nytt læreverkskonsept som gjennom tekster og aktiviteter dekker hele læreplanen for faget i et digitalt format.

Neue Freunde. Deutsch für Anfänger (2007) (nivå I: 9/10. klasse, Vg1).

Korte “filmsnutter” som egner seg som utgangspunkt for samtaler i begynneropplæringen i tysk.

DVD’en ”Neue Freunde” er spilt inn i Berlin og består av 10 episoder på 5 minutter. Du møter 4 ungdommer og deres venner og familie. De snakker om sport, skole, shopping, fest osv. På nettstedet til læreverket Anflug (anflug.cappelen.no) finner du en lærerveiledning med bl.a. transkript til dialogene, vokabular og øvinger.

Noch einmal (2006–2008) (8.–10. klasse)

komponenter: tekst- og arbeidsbok (kombinert), elev-CD, minigrammatikk, lærerens bok, lærer-CD, fagnettsted

Noch Einmal fokuserer på praktisk språkbruk og kommunikasjon. Målet er at flest mulig elever skal lære mest mulig tysk ved å bruke språket fra første time. Læreverket er lagd med utgangspunkt i den nye læreplanen for fremmedspråk på ungdomstrinnet, med fokus på de tre hovedområdene kommunikasjon, språklæring og kultur.

Annet

 • immer besser (2004) (nivå I og II)
  med fasit på nettsiden

  immer besser er en kombinert ygrammatikk og øvingsbok som fokuserer på hovedreglene i tysk grammatikk, noe som bidrar til å skape god oversikt for elevene. Boken har en egen CD med tilleggsøvelser.

 • Språkporten (201?) (nivå I og II)

  Språkporten er en online elevressurs med grammatikkteori, oppgaver og skrivetrening og drill som kan brukes på PC, Mac, nettbrett og mobil. […]

  Språkporten krever innlogging, men kan brukes gratis av skoler fram til 1. april 2017. […]

  sprakporten.cdu.no

 • Tysk ordbok (2010) (nivå I, II og III)
  med nettressurs

  Tysk ordbok er gjennomrevidert i 2010 og dekker det sentrale ordforrådet i moderne tysk og norsk dagligspråk. Ordboken er spesielt utviklet for elever i videregående skole, men passer også godt for studenter og alle som bruker tysk privat eller på jobben.

 • Tysk skoleordbok (nivå I)
  med nettressurs

  Tysk skoleordbok er spesielt tilpasset elever på ungdomstrinnet, men passer også for andre skoleelver. Ordutvalget er nøye tilpasset elevenes behov på dette nivået og dekker det grunnleggende ordforrådet i moderne tysk.

 • Watch videos (20??) (Vg1, Vg2)

  Online videoressurs for lærere og elever som inneholder språkfilmer til muntlig øving i engelsk og fremmedspråk i videregående skole og voksenopplæring.

  http://watch.cappelendamm.no/

Fagbokforlaget

Fagbokforlaget

Los geht’s (2015–2017) (8.–10. klasse)

Los geht’s har blitt revidert og fått et oppdatert uttrykk. Verket har nå flere enklere tekster og har fått enda bedre tilpassede elevoppgaver. Det er mye nytt, engasjerende og elevnært stoff. Etter tilbakemeldinger fra lærere er det nå et eget Landeskundetema mot slutten av hvert kapittel og enda flere dialoger. Worum geht’s åpner for å snakke om innholdet og vise leseforståelse. Sag mal was legger opp til videre muntlige øvelser.

Servus! (2013) (VGS, nivå I)

Servus! er et nytt læreverk i tysk nivå 1 for Vg1 og Vg2. Verket består av en grunnbok, en arbeidsbok og et nettsted for lærer og elev. Grunnboka og arbeidsboka dekker begge årstrinnene. Læreverket har et realistisk omfang samtidig som det byr på et omfattende materiale til individualisering i klasserommet. Servus! er basert på læreboksuksessen for ungdomstrinnet, Los geht s, men er tilpasset til vgs-elevenes hverdag.

[…]

Kompontenter:

 • Grunnbok
 • Arbeidsbok
 • Fagettsted
 • d-bok

Weiter geht’s (2012) (VGS, nivå II)

Weiter geht’s er et nyskapende læreverk i tysk som møter elevene der de er, gjennom elevnære tekster og bilder. Verket har fokus på at elevene skal tilegne seg det tyske språket på ulike måter gjennom et stort utvalg av forskjellige typer tekster, oppgaver og multimedialt innhold. Weiter geht’s skal lette den praktiske undervisningshverdagen og gi lærer og elev ny giv i tyskundervisningen!

[…]

Komponenter:

 • Grunnbok (tekst- og arbeidsbok i ett)
 • Fagnettsted
 • d-bok

Fagnettsted:

På fagnettstedet til Weiter geht’s finner du mange ulike ressurser for å lære tysk. Her finner du alt fra filmer, lydklipp og interaktive oppgaver til vitser, sanger og informasjon om tysk kultur.

Nettstedet inneholder også et oversiktlig grammatikk- og gloseverktøy, som bygger på oppdatert kunnskap om læring av fremmedspråk på nett.

Annet

 • Tyskassistenten. Arbeidsgrammatikk med Landeskunde (2007).

Annet

 • Stor tysk-norsk ordbok (2011)

  Dette er den fyldigste tysk–norske ordboken som har kommet ut i Norge, og samtidig den største siden Jakob Sverdrups Tysk–norsk ordbok i to bind fra midten av 1930-årene. Siden den gang har både norsk og tysk gjennomgått enorme forandringer, og dette har ført til et sterkt behov for en større ordbok som gjenspeiler denne utviklingen.

  En viktig side ved denne ordboken er selvsagt mengden av oppslagsord på moderne tysk, men det som gjør boken til et helt uunnværlig hjelpemiddel på alle kunnskapstrinn, er det store antall brukseksempler som veileder brukerne i moderne tysk språkbruk på alle stilnivåer. Om man er oversetter, lærer, tyskstuderende, korrespondent eller skoleelev: Ingen kommer utenom Stor tysk–norsk ordbok.

 • Norske og tyske antonymer. Ord med motsatt betydning (2006)

  Ord som har motsatt eller kontrasterende betydning kalles antonymer. Slike ordpar strukturerer et språk, og er nyttig å kjenne både på morsmålet og når man tilegner seg et fremmedspråk. Boken er et nyttig hjelpemiddel for alle som lærer norsk eller tysk, eller arbeider med norske og tyske tekster.

  I denne boken er det samlet ca. 1 000 norske og tyske antonymer som alle er bygd inn i enkle setninger. Bak i boken finner du et komplett register med alle oppslagsordene. Lykke til med å finne det motsatte ordet!

Gyldendal

Gyldendal

Det virker som om Gyldendal ikke tilbyr læringsressurser for fremmedspråk på nett.

Auf Deutsch (2006–2008) (5.–10. klasse)

 • Auf Deutsch, Wir Starten A (2006) (5.–7. klasse)
  komponenter: lærebok, ressursperm, elev-CD, språkkort

  Gjennom muntlig fokus, varierte og aktiviserende oppgaver og enkle sanger gir Auf Deutsch, Wir starten elevene en første smakebit av språket.

  Auf Deutsch, Wir starten består av én bok som kan brukes fleksibelt mellom årstrinnene. Boken har enkle tekster og morsomme illustrasjoner. Elevene får basiskunnskaper og motiveres for videre læring!

  Læreverket er også egnet til oppstart og differensiering på ungdomstrinnet.

 • Auf Deutsch (2006–2008) (8.–10. klasse)
  komponenter: lærebok (Texte und Übungen), aktivitetshefte, ressursperm, CD, elev-CD, språkkort

  Auf Deutsch oppmuntrer elevene til praktisk bruk av språket og får en vid innføring i de tysktalende landenes kultur.

  Læreverket har klare læringsmål og tydelig struktur. Hvert kapittel avsluttes med en egen vurdering. Kapittelgloser følger like etter hvert kapittel. Det finnes også repetisjonskapitler med varierte oppgaver, slik at det er gode muligheter for differensiering.

  Temakapitler i egen del gir mulighet til fordypning. I ordlistene til hvert kapittel og til boken som helhet, blir substantivene presentert med fargekoder for kjønn og hele flertallsformer.

Lieber Deutsch (2006–2007) (VGS, nivå I)

komponenter: lære- og arbeidsbok, lærerveiledning, CD

Lieber Deutsch 1 og 2 fokuserer på praktisk og muntlig kommunikasjon. Bøkene gir elevene verktøy til å snakke tysk helt fra første time! En rød tråd gjennom øvingene, kontinuerlig repetisjon av ferdighetene og «jeg kan» selvtester hjelper elevene til å nå kompetansemålene. Gjennomtenkt bruk av spill, musikk og prosjektarbeid gir variasjon og engasjement.

Einfach Deutsch (2006–2007) (VGS, nivå II)

komponenter: lære- og arbeidsbok, lærerveiledning, CD

Einfach Deutsch-bøkene er komplette alt-i-ett-bøker for de elevene som har hatt tysk tidligere. For å fange opp elevenes ulike bakgrunn starter bøkene mykt, og repetisjon letter overgangen til neste nivå. Einfach Deutsch utvider elevenes innsikt og forståelse for tysk språk og samfunn gjennom bredde, dybde og temavalg.

Kunnskapsforlaget (inkludert Ordnett)

Kunnskapsforlaget

Har forskjellige ordbøker på tysk i sortimentet:

 • Tysk blå ordbok

 • Stor norsk-tysk ordbok

 • Tysk skoleordbok

 • Mini visuell ordbok norsk-tysk

 • Tysk lommeordbok

 • Lingua

 • Lær 101 tyske verb på 1 dag («Med fargekoder og morsomme illustrasjoner.»)

 • *Illustrert tysk ordbok

 • Mine første tyske ord

  Lær et nytt språk sammen med barnet ditt!

  Mine første tyske ord tar dere med på en billedboktur gjennom dagen - fra dere står opp om morgenen, går på skolen, i bursdagsselskap, en tur på stranden, til sengetid. Dere kan også leke “riktig ord til riktig bilde”, telle marihøner og lære enkle ord om været og om tiden. Denne boken er et ideelt første møte med det tyske språket.

Ordnett.no utgis av Kunnskapsforlaget og er

en online språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til digitale ordbøker fra datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen.

Ordbøkene i Ordnett kan man også få tilgang til gjennom et eget PC-program, Ordnett Pluss. Programmet og selve ordbøkene lastes da ned til din PC, og du kan slå opp i ordbøkene uten å være koblet til Internett (offline)

Ordnett inneholder følgende tyske ordbøker:

 • Tysk ordbok
 • Tysk ordbok PONS (tysk-tysk ordbok)
 • Tysk teknisk ordbok

Dessuten finnes Tysk blå ordbok som app.

NDLA

NDLA (VGS, nivå I og II)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er «et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring»).

NDLA tysk har også en Facebook-side.

Clarify

Clarify (tidligere iFinger)

Tilbyr en nettbasert ordbok. Den er mye dårligere enn Ordnett, både programvaren og selve ordboken (eller i hvert fall det som er igjen av den i utgaven Clarify bruker).

Hos Goethe-Institut

Her er de fleste relevante ressursene jeg har funnet hos Goethe-Institut. Resten er i andre kategorier på denne siden.

 • Deutsch üben:

  • Deutsch für dich «Kostenlos gemeinsam Deutsch lernen: Suchen Sie Lerninhalte nach Sprachniveau [von A1 bis C2] und Themen und fügen Sie diese Ihren eigenen Lernlisten hinzu. Im Forum erhalten Sie Lerntipps und können sich mit anderen Nutzern austauschen.»
  • Deutsch am Arbeitsplatz: «Üben Sie Deutsch für Ihren Beruf, mit Aufgaben auf den Niveaustufen von A1 bis B2. In Interviews und Filmen erfahren Sie mehr über den Arbeitsalltag in Deutschland.»
  • Mein Weg nach Deutschland: «Ziel des Portals „Mein Weg nach Deutschland“ ist es, den Zuwandernden, die für das Visum bereits im Ausland A1-Kenntnisse erwerben mussten, den Übergang nach Deutschland zu erleichtern.» Portalen består av delene
  • Deutsch üben, som igjen består av:
   • miniserien Erste Wege in Deutschland: «Die junge Frau Nevin ist neu in Deutschland und muss viele Dinge alleine machen: Sie fährt zum Beispiel mit dem Bus, beginnt eine Arbeit und findet neue Freunde. In den Videos können Sie die Erlebnisse von Nevin sehen und Übungen dazu machen.» 9 episoder (valgfritt med eller uten teksting på tysk); hver episode med manus og øvelser.
   • spill
   • bloggen Der gute Freund: «Hallo Freunde! Ich heiße Kimo und bin seit einem Jahr in Deutschland. Jeden Tag passieren neue Dinge. Manche finde ich komisch. Vielleicht ist das bei euch auch so? Sprechen wir darüber! Ihr möchtet zu einem Thema etwas schreiben? Dann klickt bei dem Thema auf „Kommentare“.»
   • Fotokiste: «Sie möchten Geschichten auf Deutsch hören und Bilder dazu sehen? Hier finden Sie Fotogeschichten mit Hörtexten zu verschiedenen Themen aus dem Alltag in Deutschland, zum Beispiel zum Thema „Wohnen“, „Einkaufen“ oder „Gesundheit“. Zu jeder Geschichte können Sie mehrere Übungen machen.»
   • Informationen suchen: «Sie möchten im Internet Informationen über das Leben in Deutschland suchen? Bei diesen Aufgaben lernen Sie Internetseiten für das Leben in Deutschland kennen. Und Sie können Informationen für Ihr Leben in Deutschland im Internet suchen.»
   • samt lenker til andre ressurser for språklæring
  • In Deutschland leben: «Sie gehen bald nach Deutschland oder sind schon dort? Hier finden Sie Informationen über das Leben in Deutschland.»
  • Deutschlandlabor (A2): «Das Deutschlandlabor geht gängigen Klischees über die Deutschen auf den Grund und zeigt ein vielfältiges Bild der Gesellschaft.» Finnes også hos Deutsche Welle (se beskrivelse lenger nede. Der finner er flere ressurser (blant annet oppgaver) til hver episode.
  • Ticket nach Berlin: «Sechs Kandidaten, zwei Teams, ein Ziel: Berlin. Auf ihrer Reise quer durch Deutschland müssen sechs junge Deutschlerner aus aller Welt spannende Herausforderungen bestehen.» Serie à 18 episoder; oppgaveark og lærerveiledning til hver episode; nivå: fra B1.
  • Untere Straße: «Entdecken Sie, wer hier wohnt oder arbeitet und üben Sie Ihr Deutsch.»
  • Flere apper for nivå A1, A2 og B1.
   • Deutschtrainer A1 (Android, iOS) «Die App hat 10 Kapitel. In jedem Kapitel üben Sie Wortschatz und Strukturen zu einem Thema im Alltag. Die Themen orientieren sich an Lehrwerken und der Goethe-Prüfungen auf dem Niveau A1.»
   • Die Stadt der Wörter (på nett, Android, iOS): «Eine neue Lern-App führt Deutschlerner durch eine „Stadt der Wörter“. Im interaktiven Austausch mit anderen Spielern vermittelt die App einen Wortschatz auf dem Niveau A1/A2. Die App kann kostenlos heruntergeladen werden.»
   • Vokabeltrainer-App (Android, iOS)
   • Ein rätselhafter Auftrag (Android, iOS): «Ein Abenteuerspiel für fortgeschrittene Deutschlerner ab Niveau B1. Situiert im beruflichen Umfeld lösen die Spielenden einen spannenden Kriminalfall.»
   • Das Geheimnis der Himmelsscheibe (på nett, Android, iOS): «Ein Abenteuerspiel für Deutschlerner ab Niveau A2. Auf einer Reise durch Deutschland lösen die Spieler das Rätsel um die 4.000 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra.»
  • spill og quizer
 • «Deutsch unterrichten» med «Konzepte und Materialien» samt informasjon om videreutdanning, arrangementer og konkurranser.

  • Konzepte und Materialien
   • Kinder lernen Deutsch og Deutsch für Kinder. Blant annet med Deutsch mit Socke: «eine Filmreihe des WDR, mit dem Kinder zwischen fünf und acht Jahren ihre ersten Schritte in der deutschen Sprache machen.» 18 episoder; med øvelser og lærerveiledning. – Dessuten: Nürnberger Empfehlungen zum Frühen Fremdsprachenlernen og Frühes Fremdsprachenlernen in Deutschland.
   • «Deutsch für Jugendliche. Jugendliche lernen anders.» inneholder mye informasjon rundt elever i ungdomsalder, også forslag for undervisning generelt og tyskundervisning spesielt.
   • Omfattende temaside om MINT – Lernen mit CNIL: Deutsch integriert in den Sach- und Fachunterricht [CLIL: Content and language integrated learning]: CLIL-Projekte, Materialien osv.
   • Man kan bestille Deutschlandposter (undervisningsopplegg ligger på nett): «Insgesamt 122 Motive finden sich auf dem Deutschlandposter des Goethe-Instituts. Sie alle zeigen in irgendeiner Weise Deutschland – mal historisch oder stereotyp, mal modern und unkonventionell. Wir haben für Sie 50 Vorschläge zusammengestellt, wie Sie das Poster im Unterricht einsetzen können.» (nivå?)
   • Man kan bestille Kalender 2017 (undervisningsopplegg ligger på nett): «Der Kalender 2017 hat das Thema „Menschen in Deutschland”. Neben attraktiven Fotos auf den Vorderseiten finden sich auf den Rückseiten verschiedene Texte zum Thema, die sich zum Einsatz im Unterricht eignen. Dabei geht es um Themen, die für junge Leute zwischen 15 und 25 Jahren interessant sind, wie zum Beispiel: Studieren, Wohnen, Arbeiten, Migration etc. Ergänzt wird dies durch Statements sowie Cartoons, Interviews, Statistiken und vieles mehr.» (nivå A1–C1?)
   • Man kan kanskje bestille, i hvert fall laste ned Vorderseiten, Rückseiten, Arbeitsblätter, Lehrerhandreichungen til Kalender 2018 »Sport in Deutschland« «Unser Kalender 2018 hat das Thema Sport in Deutschland. Neben einem attraktiven Foto auf der Vorderseite finden Sie auf den zwölf Kalenderblättern verschiedene Texte zum Thema, die sich zum Einsatz im Unterricht eignen. Dabei geht es um Themen, die für junge Leute zwischen 15 und 25 interessant sind, wie zum Beispiel: Schwimmen, Skifahren, Klettern, Breakdance, Surfen, Voltigieren oder Einradfahren. Und natürlich darf im Jahr der Weltmeisterschaft der Fußball nicht fehlen. Ergänzt wird dies durch Statements von jungen Menschen sowie Cartoons, Interviews, Statistiken und vieles mehr zum Thema.»
   • Arbeitswelten: Vorschläge für den Deutschunterricht «Bewerbung, Ausbildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Hier finden Sie zum Thema „Arbeitswelten“ zwölf Themenbereiche mit Texten, Fotos und spannenden Unterrichtsideen.» (nivå A1–B2[?])
   • Freizeit in Deutschland: «Wie verbringen junge Menschen in Deutschland ihre freie Zeit und welche Freizeitmöglichkeiten und -angebote gibt es? Wir haben für Sie Texte, Fotos, Cartoons, Statistiken und vieles mehr zum Thema zusammengestellt. Das Material ist ab A2 einsetzbar.» 12 fritidsaktiviteter.
    Weitere Materialien
   • Feste feiern in Deutschland: «Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Hochzeit… Wie feiern die Deutschen ihre Feste? Welche Traditionen und Bräuche gibt es? Wir haben für Sie Texte, Fotos, Cartoons, Statistiken, Lieder und vieles mehr zum Thema zusammengestellt. Das Material ist ab A2/B1 einsetzbar.» 12 høytider.
   • Mein Ort in Deutschland: «Mit diesen Materialien können Sie die interaktive Deutschlandkarte von „Mein Ort in Deutschland“ in Ihren Unterricht einbinden.» Per 1.9.2017 tre undervisningsopplegg (ett for nivå A2/B1 to for B1)…som ikke er tilgjengelig.
   • Man kan låne tre separate plakatutstillinger (med undervisningsmaterial): «Weltsprache Fußball» (A2/B1), «Märchenwelten» og «„Da war mal was“» («20 Plakate des Berliner Comic-Autors Flix»)
   • Wanderwörter: das Spiel: Et brettspill en kan kjøpe. Siden hos Goethe-Institut inneholder brukerveiledning og didaktiseringsforslag. «In diesem Spiel dreht sich alles um eingewanderte und ausgewanderte Wörter. Gehen auch Sie auf eine Entdeckungsreise – und lernen Sie dabei spielerisch das Deutsche und noch viele weitere Sprachen näher kennen. Das Spiel bietet auch für den DaF-Unterricht zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.» (nivå: B1)
  • Kulturprogramme und Kalender, med bl.a.:
   • Kinoklub für Jugendliche: Undervisningsmaterial til filmene Rico, Oskar und die Tieferschatten; Sputnik; Ostwind; Kaddisch für einen Freund; Scherbenpark; Krabat. Film ab! – Kurzfilme für den Unterricht
  • «Veranstaltungen und Wettbewerbe» inneholder ikke bare informasjon om «ausgewählte Messen, Konferenzen und Tagungen sowie Wettbewerbe», men også undervisningsmaterial til forskjellige temaer utstillinger:
   • Ausstellung „Deutsche Städte und Landschaften“: «Die Ausstellung stellt 13 deutsche Städte und Landschaften vor. Dabei greift sie ganz unterschiedliche Aspekte auf, z.B. Natur, Freizeit und Tourismus, aber auch Geschichte und Kultur. Sie ist auf allen Niveaus einsetzbar und bietet vielerlei Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Mit diesen landeskundlichen Informationen können Sie Ihren Schülern Deutschland näher bringen. […] Begleitend zur Ausstellung bieten wir Unterrichtsmaterial auf Niveau A1 und A2 und eine Rallye zur Ausstellung. Das Unterrichtsmaterial kann auch unabhängig von der Ausstellung genutzt werden.»
 • Märchenhaft – zwölf Ideen für den Unterricht: «Die Didaktisierung dient der inhaltlichen Vorbereitung und der Begleitung der Ausstellung Märchenwelten des Goethe-Instituts. Darüber hinaus versteht sie sich als Ergänzung und Bereicherung des DaF-Unterrichts und kann themenbezogen auch unabhängig von der Ausstellung eingesetzt werden. Sie eignet sich für Lerner der Sekundarstufe I ab dem Sprachniveau A2/B1.»

 • Step into German: En portal med «nyeste informasjon» om tysk musikk, fotball, film og tysk/Tyskland. Hvert temaområde har nettsider beregnet for elever (på tysk og med oversettelse til engelsk, fransk og spansk), bl.a. med en god del musikkvideoer og presentasjon av 18 tysk byer. Det finnes i tillegg lærerressurser (spesielt nevneverdig sangtekster og oppgaver til en rekke tyske sanger samt oppgaveark til alle 18 Stadtporträts. Se også portalens Facebook-side.

 • Deutsch lernen mit dem Elefanten (nevnes ikke på Goethe-Instituts eget nettsted):

  Zusammen mit Experten des Goethe-Instituts hat die Redaktion der „Sendung mit dem Elefanten“ ein Programm für frühes Deutschlernen entwickelt. Ausgewählte Lach- und Sachgeschichten bieten abwechslungsreiches Material, das den Einstieg in die deutsche Sprache erleichtert.

  Die DVD ist beim Goethe-Institut zum Selbstkostenpreis zu erwerben. Für pädagogische Fachkräfte ist umfangreiches Begleitmaterial in einem passwortgeschützten Bereich abrufbar.

 • Sprachlernspiele: Deutsch für den Anfang: «Die Sprachlernspiele können speziell beim ersten Kontakt mit Deutsch und für die Erstorientierung von Geflüchteten in Deutschland eingesetzt werden. […] Hier stehen Ihnen das PDF zur Handreichung der Sprachlernspiele und zu den Spielvorlagen zum Download und zum Ausdruck zur Verfügung.»

 • Meet the Germans – «Landeskundliche Materialien für den Deutschunterricht auf A2- und B1-Niveau». «Was ist eigentlich so „typisch“ an den Deutschen? Die Teilnehmer lernen auf eine spielerische, interaktive Weise verschiedene Aspekte der deutschen Kultur kennen und trainieren ihre Fertigkeiten Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben. Kurze Filme und kurze Texte thematisieren verschiedene Aspekte der deutschen Kultur und können zusammen mit den Didaktisierungen in Form von Handreichungen, Arbeitsblättern und interaktiven Übungen vielfältig in einem kommunikativen und mediengestützen Unterricht eingesetzt werden.»

 • Goethe-Institut hadde en nettressurs med «ganz viele Informationen zu Themen wie Grundgesetz, 1950er-Jahre, Alltag DDR, 1960er-Jahre, 1970er-Jahre, Widerstand DDR, 1980er-Jahre, Ferienzeit, Wiedervereinigung, Die Deutschen, Geschichte der drei Meter hohe, unüberwindliche Berliner Mauer und natürlich Vergangenheitsbewältigung» (kilde). Deutsch-deutsche Geschichte für Deutschlerner er fortsatt tilgjengelig i Internet Archive Wayback Machine, dessverre uten bilder.

 • Web-Angebote der Goethe-Institute weltweit fra 2006 til 2016.

Hos Deutsche Welle

Deutsche Welles portal «Deutsch Lernen» (også på Facebook, Twitter og Instagram) er delt inn i fire deler:

 • Deutschkurse: «Mit den kostenlosen Deutschkursen der DW lernt ihr Deutsch, wie es euch gefällt: per E-Learning am Computer, mit Videos, Audios und Podcasts - oder ganz klassisch mit Arbeitsblättern zum Ausdrucken. Wählt zwischen Deutschkursen für Anfänger und Fortgeschrittene. DaF-Lehrer können unsere multimedialen Materialien im Unterricht einsetzen.»

  • Deutsch mobil/Deutsch zum Mitnehmen/Nicos Weg – Einfach Deutsch lernen (A1–B1, også tilpasset smarttelefon og nettbrett):

   Mit diesem Selbstlernkurs machen Anfänger schnell Fortschritte. Ein Einstufungstest hilft dabei, den richtigen Einstieg zu finden. Über ein personalisiertes Login werden individuelle Fortschritte festgehalten. “Nicos Weg” bietet über 200 Lektionen in den Sprachen Deutsch, Englisch und Arabisch und deckt die Niveaus A1 bis B1 des Europäischen Referenzrahmens ab.

  • Deutsch Interaktiv (A1–B1):

   Der kostenlose Online-Sprachkurs Deutsch Interaktiv richtet sich an Deutschlerner der Niveaustufen A1 bis B1 des Europäischen Referenzrahmens. Audios und Videos trainieren Hör- und Sehverstehen. Mit ca. 750 interaktiven Übungen und Tests kann der Lernerfolg sofort überprüft werden. Arbeitsblätter, Grammatikeinheiten, ein Wörterbuch mit über 7.000 Vokabeln und Aussprachehilfen erleichtern das Lernen.
   Sprache: Deutsch | Englisch | Russisch

  • Deutschtrainer (A1–A2):

   Mit dem Deutschtrainer könnt ihr effektiv Vokabeln des Grundwortschatzes für den Alltag lernen und eure Aussprache verbessern. Die 50 Lektionen sind bilingual (Englisch-Deutsch) und decken breite Wortfelder ab - von der Begrüßung bis zum Arztbesuch, vom Einkaufen bis zur Wohnungssuche. Die Lektionen können beliebig je nach Bedarf aufgerufen werden. Der Deutschtrainer richtet sich nach den Niveaustufen A1 und A2 des Europäischen Referenzrahmens.

 • Deutsch XXL: «Trainiere deine Deutschkenntnisse mit einfach verständlichen Nachrichten, mit Informationen zur Landeskunde oder mit unserer Telenovela “Jojo sucht das Glück”.»

  • Deutsch Aktuell (B1–C1):

   Mit dem Top-Thema bieten wir euch regelmäßig einen leicht verständlichen Bericht zu Themen aus Politik, Kultur, Wissenschaft oder Wirtschaft. Langsam gesprochene Nachrichten erweitern euer Sprachverständnis um die aktuelle Nachrichtensprache. Alle Inhalte sind durch Audios oder Videos multimedial aufbereitet. Manuskripte zum Herunterladen helfen beim Verstehen oder liefern Vokabelerläuterungen, Fragen zum Text und Übungsaufgaben.

  • Deutsch im Fokus (nivå fra B1?):

   Lasst euch jede Woche aufs Neue durch ebenso humorvolle wie präzise Betrachtungen zum Lebensalltag und zur Sprache in Deutschland unterhalten. In den Formaten Alltagsdeutsch, Sprachbar [begge C1, C2] und Wort der Woche [B2–C2 [og **Das sagt man so** [B1/B2]] wird nicht nur die deutsche Sprache gründlich unter die Lupe genommen. Zu allen Themen könnt ihr Audios herunterladen und anhören. Zusätzlich könnt ihr zu fast allen Beiträgen Manuskripte mit Fragen zum Textverständnis und Arbeitsaufträgen ausdrucken.

  • Deutsche im Alltag – Alltagsdeutsch (C1, C2): «Hier findet ihr Audiobeiträge zu bunten Themen aus dem deutschen Alltag. Zusätzlich könnt ihr die Manuskripte zu den Beiträgen und den Übungen ausdrucken.»

  • Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6:

   Entdeckt Deutschland und den deutschen Hip-Hop mit 53 Videos: Die Münchner Band EINSHOCH6 nimmt euch mit auf eine Reise: Begleitet sie in ihrem Videotagebuch in den Proberaum, zum Fußballspiel, zum Surfen an der Isar, zur Berliner Mauer oder auf den Weihnachtsmarkt. Ladet euch die 13 Songs zum Deutschlernen herunter und rappt mit! Und wenn ihr mehr wollt: Zu allen 53 Folgen gibt es interaktive Übungen und Materialien für den Unterricht.

   Niveaustufe: B1, B2
   Medien: Video, MP3, Text (Download), interaktive Übungen, Handreichungen für Lehrer

  • Jojo sucht das Glück:

   Lernt Deutsch mit Jojo, einer Brasilianerin, die nach Deutschland gekommen ist, um hier zu studieren. In drei spannenden Staffeln der Telenovela erfahrt ihr mehr über das Leben von Jojo und ihrer Freunden in Köln. Es geht um Liebe, Verrat, Eifersucht und Intrigen, Studium und Arbeitsleben - und um die deutsche Sprache. Zu jeder Folge von “Jojo sucht das Glück” gibt es interaktive Übungen und Vokabelhilfen zum Deutschlernen. Findet heraus, ob Jojo am Ende das Glück findet, und verbessert nebenbei euer Deutsch. So schön war Deutschlernen noch nie!

   Niveaustufe: B1, B2
   Medien: Video, Text (Download), interaktive Übungen

  • Landeskunde: «Erfahrt hier, wie vielfältig Deutschland wirklich ist: Unser Dialektatlas stellt Sprache und Eigenarten verschiedener deutscher Regionen vor, und mit unserem multimedialen Format Stadtbilder könnt ihr einige der interessantesten deutschen Städte kennenlernen.»

   • Das Deutschlandlabor: 18 episoder (teksting på tysk valgfritt), hver episode med øvelser (med fasit), manuskript, gloser, oppgaveark til bruk i undervisning og lærerveiledning.

    Essen die Deutschen jeden Tag Wurst? Hat jeder Deutsche ein teures Auto? Funktioniert in Deutschland alles wirklich perfekt? Und wie ist eigentlich das Verhältnis der Deutschen zur Mode? Nina und David vom Deutschlandlabor gehen auf die Suche nach den Antworten. In den 20 Folgen zu typisch deutschen Themen lernt ihr Deutschland und die Deutschen besser kennen!

    Niveaustufe: A2
    Medien: Video, E-Learning, Text (Download)

  • Ob quatschen, schnacken, schwätze oder babbele - viele Deutsche sprechen Dialekt. Mundarten sind aber mehr als Sprache und transportieren regionale Identität: Bairisch ist für einen Friesen Chinesisch und umgekehrt.

   Unser Dialektatlas stellt Land und Leute, Sprache und Eigenarten aus deutschen Landesteilen vor. Erfahrt alles über die Berliner Schnauze, Bergleute aus dem Kohlenpott und sparsame Schwaben, über rheinische Plaudertaschen und bayrische Magenkratzer!

   • Stadtbilder: Deutschland von Stadt zu Stadt (per 29.01.2017 Hamburg, Düsseldorf, Leipzig, Heidelberg, Augsburg og Köln)

    In Deutschland gibt es mehr als 2000 Städte. Hier könnt ihr einige der schönsten und interessantesten kennenlernen. Zu jeder Stadt bieten wir euch ein Video mit Manuskript und Übungen, eine Bildergalerie sowie Texte mit Vokabelglossar zu Sehenswürdigkeiten, berühmten Persönlichkeiten und historischen Ereignissen der Stadt an. Außerdem könnt ihr hören, was die Bewohner über ihre Stadt denken. Die Materialien sind besonders geeignet für fortgeschrittene Lerner etwa ab Niveaustufe B2 des Europäischen Referenzrahmens.

    Niveaustufe: B1, B2
    Medien: Video, Audio, Text (Download)

   • Ticket nach Berlin

    Sechs junge Deutschlerner begeben sich auf eine turbulente Reise durch Deutschland. Ob Wakeboarding oder Küchenschlacht: Auf die Kandidaten warten viele Herausforderungen! Zu jeder der 19 Folgen gibt es interaktive Übungen sowie Aufgaben zu Wortschatz, Grammatik und Landeskunde zum Ausdrucken.

    Niveaustufe: B1, B2
    Medien: Video, E-Learning, Text (Download)

 • Community D

  Alleine lernen macht keinen Spaß. Deshalb erhaltet ihr hier die Möglichkeit, mit der Redaktion Deutschkurse sowie anderen Deutschlernern und -lehrern in Kontakt zu treten. Ganz gleich, ob ihr Fragen zu Wortschatz und Grammatik habt oder einfach nur eure Erfahrungen austauschen möchtet – hier seid ihr richtig.

 • Deutsch unterrichten

  Sie sind auf der Suche nach neuen Materialien oder Anregungen für Ihren Deutschunterricht? Dann sind Sie hier genau richtig. Setzen Sie unsere Audiokurse und Übungsmaterialien im Unterricht für Anfänger oder Fortgeschrittene ein. Die Audios eignen sich besonders gut zur Schulung des Hörverstehens. Mit dem Onlinekurs Deutsch Interaktiv können Ihre Schüler auch außerhalb des Unterrichts trainieren. Anhand der Arbeitsblätter zu Grammatik und Wortschatz kann das Erlernte zusätzlich vertieft werden.

  • DW im Unterricht: lærerressurser til noen av Deutsche Welles språkkurs.
  • Unterrichtsreihen – Materialien für den Unterricht (alt nivå B1/B2?)

   Die Konzeption einer Unterrichtsreihe bedeutet für die Lehrkraft in der Regel eine hohe zeitliche Belastung. Die Darstellung von Themen im Unterricht für Deutsch als Fremdsprache stellt oft eine Hürde dar, da die Materialien immer auch den sprachlichen Aufgabenstellungen des jeweiligen Lernniveaus gerecht werden müssen.

   Wir stellen Ihnen hier Unterrichtsreihen bzw. Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, die diesen Anforderungen nachkommen. Die Materialien können als PDF heruntergeladen und sofort im Unterricht verwendet werden. Didaktische Kommentare bieten Hintergrundinformationen und konkrete Hilfestellungen für die Unterrichtsgestaltung.

 • Mach dein Herz auf

  …ist eine Videoserie, die sich an Helfer und Flüchtlinge richtet. Comedian Benaissa Lamroubal, der selbst Migrations- und Integrationserfahrungen in Deutschland gemacht hat, präsentiert ein “Erste-Hilfe”-Paket aus 20 kurzen Videos. Die beiden Hauptthemen: Was muss ich beim Deutschunterrichten beachten und wie vermeide ich interkulturelle Missverständnisse? Geflüchtete finden in den Sprachen Arabisch und Englisch Tipps für einen Neuanfang in Deutschland.

 • nachrichtenleicht: lettleste tyske nyheter (også fra Deutsche Welle), for mennesker generelt som ikke forstår vanskelig språk; oppdateres hver fredag ettermiddag.

Se også «Blogger/nyhetsbrev/periodika» lenger nede.

Elevressurser

Se også Hos Goethe-Institut og Hos Deutsche Welle lenger oppe.

 • Forskjellige fagnettsted (omtalt lengre oppe)
  • Fagbokforlagets Weiter geht’s
  • NDLA tysk er et fagnettsted i seg selv.
  • Cappelen Damms Språkporten «er en online elevressurs med grammatikkteori, oppgaver og skrivetrening og drill som kan brukes på PC, Mac, nettbrett og mobil. […] Språkporten krever innlogging, men kan brukes gratis av skoler fram til 1. april 2017.»
 • Heinzelnisse har en relativ omfattende tysk-norsk ordbok. (Til dels svært populær blant elever, men må ikke forveksles med en skikkelig ordbok utgitt av fagfolk.) Finnes også som app.
 • Grammatikkoppgaver hos Kragerø videregående skole
 • http://www.graf-gutfreund.at/: «Hier finden Sie […] ein Portfolio von Materialien für den DaZ/DaF-Unterricht (Deutsch als Zweit-/Fremdsprache) mit Erwachsenen.»
 • Side for tysk hos Bergen Offentlige Bibliotek
 • Tysk språk og kultur hos Trondheim folkebibliotek

Bruk av ordbok

Følgende oppgaver er tilpasset de respektive forlagenes egne ordbøker, men kan uten problemer brukes med andre ordbøker. Noen av oppgavene gir imidlertid ingen mening ved bruk av digital ordbok med søkefunksjon, og det mangler oppgaver tilpasset dette.

 • Ressursside for Cappelen Damms tyske ordbøker (også for engelsk, fransk, spansk): «Målet med siden er å hjelpe deg til å få mer ut av et av de viktigste hjelpemidlene i språklæring: ordboka.» Innhold:

  • Artikler som vil gi deg mer kunnskap om bruk av ordbok
  • Powerpoint-presentasjoner - disse kan for eksempel brukes til gjennomgang i samlet klasse
  • Informasjon om Cappelen Damms ordbøker
  • Oppgaveheftene som er laget til hver av ordbøkene, lagret som pdf-filer du kan laste ned og skrive ut
  • Interaktive oppgaver
  • Minikurs og andre øvelser som vil gjøre deg kjent med ordboka
  • Videopresentasjon av ordbøkene
 • Oppgaver & spill (Kunnskapsforlaget) er en serie hefter (fra 2007) av Clara Amland med «oppgaver og spill» for å lære å bruke (tospråklige) ordbøker. Serien skal ha hefter for både engelsk, fransk, tysk og spansk. (Men i BIBSYS finnes bare tysk og engelsk.) Heftene har undertittelen Tysk–norsk, norsk–tysk, eller tilsvarende. (Muligens kan man kopiere fritt fra disse heftene, for på forsiden står det «Kopier gjerne til elevene!», og de inneholder ikke standardteksten «Det må ikke kopieres» osv.)

Lærerressurser

Generelt/usortert

Se også Hos Goethe-Institut og Hos Deutsche Welle lenger oppe.

 • DaF-Wiki, med bl.a.
 • Cornelsens portal Deutsch als Fremdsprache med informasjon og mye undervisningsmaterial, også Dossiers til forskjellige undervisningstema.
 • DEUTSCH-PORTAL.COM – Portal für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Til tross for at nettstedet ser ut som om det bare er svindel, er dette tydeligvis en seriøs greie (som Cornelsen står bak). Den har en anselig samling av lærer- og elevressurser av alle slag en kan laste ned – og søke i og filtrere etter bl.a. nivå, øvelsestype og medium.
 • Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband (IDV)
 • programvaren LingoFox (for Windows), «eine Software mit integrierter Textverarbeitung, die aus beliebigen Texten Sprachübungen und Arbeitsblätter für den Fremdsprachenunterricht im Bereich der Grammatik, der Lexik, der Orthographie, der Syntax oder des Leseverstehens generiert.»
 • Fagnettstedet til Fagbokforlagets Weiter geht’s er rikholdig, f.eks. med tanke på Landekunde.
 • landeskundes oversikt over Spiele im DaF-Unterricht
 • landeskundes oversikt over Comics im DaF-Unterricht
 • Lehrer-Online: «Hier finden Sie praxiserprobte Unterrichtsentwürfe und Arbeitsblätter aus unserer Redaktion, ergänzt durch Materialien vom Deutschen Bildungsserver.»
 • Læringsressurser hos Fremmedspråksenteret: For fremmedspråk finnes det mye mer enn det som står under «Undervisningstips og -opplegg for fremmedspråk nivå I, II og III»: Grunnleggende ferdigheter (inkludert digitale ferdigheter), lyttetekster, ordinnlæring, bærekraftig utvikling m.m.
 • PASCH (Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“) «vernetzt weltweit mehr als 1.800 Schulen, an denen Deutsch einen besonders hohen Stellenwert hat.» For lærere byr nettstedet på «Landeskundliche Lese- und Hörtexte, Unterrichtsmaterialien zum Herunterladen, Infos und Tipps für Schülerinnen und Schüler zum Studium in Deutschland». I Unterrichtsmaterialien er et stort antall ressurser sortert etter tema og merket for språknivå (alt fra A1 til C1).
 • Deutsche Auslandgesellschafts Plattform für den Deutschunterricht und Nord-Nordost-Kontakte med
  • Sprachdosis: «[W]irft in jeder Woche ein neues Schlaglicht auf ein neueres oder älteres sprachliches Phänomen in der deutschen Sprache, das aus der Perspektive des Deutschunterrichts außerhalb der deutschsprachigen Länder interessant sein kann.»
  • «Sprachliche Stolpersteine im Deutschen»
 • Utdanningsdirektoratets Fremmedspråk - veiledning til læreplanen inneholder bl.a. «praktiske eksempler» og en «idébank».
 • Verbito (nettbasert) «sucht die Grundform von beliebigen Verbformen und liefert dann alle konjugierte Formen dieses Verbs in übersichtlichen Tabellen. […] Mit dem Onlinetrainer können für verschiedene Sprachen schnell und einfach Übungen zur Verbkonjugation erstellt werden.»

Blogger/nyhetsbrev/periodika

 • Deutsch Digital. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts (2 utg./år).
 • Aktuelles für den Deutschunterricht in Norwegen (2 utg./år). Tyskforums medlemsmagasin. Utgaver eldre enn den nyeste er fritt tilgjengelig på nettstedet.
 • Sprachlich inneholder flere temasider for lærere og elever om det å lære tysk. Dessuten: *DaF-Blog.
 • Bloggen landekunde handler ikke bare om Landeskunde, men om alt som har med tysk som fremmedspråk å gjøre. Den oppdateres ikke ofte, men innleggene er svært gode.
 • Bloggen Tyskrommet Anne Marie Schulze. Er ikke blitt oppdatert på en stund.
 • Goethe-Institut:
 • Deutsche Welle utgir hele fire nyhetsbrev:
  • «Deutschkurs-Lösungen - der Lösungsnewsletter für die aktuellen Ubungsaufgaben der Rubriken Deutsch Aktuell und Deutsch im Fokus. Der Newsletter erscheint jeden Freitag und enthält die Lösungen von Top-Thema, Video-Thema, Alltagsdeutsch und Sprachbar der aktuellen Woche.»
  • «Deutschlehrer-Info - Newsletter für Deutschlehrer: Praktische Handreichungen und Tipps für den Deutschunterricht. Ein monatlicher Newsletter von DW.COM und goethe.de»
  • «Deutsch im Fokus - Newsletter zur deutschen Sprache: Humorvolle und präzise Betrachtungen des Lebensalltags und der Sprache in Deutschland.»
  • «DaF - Newsletter für Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache: Jede Woche unterhaltsame Informationen über die deutsche Sprache und Übungsmaterialien mit Realitätsbezug.»

Landeskunde

Se også Hos Goethe-Institut og Hos Deutsche Welle lenger oppe.

 • artikkelen «Landeskunde» i Huebers 99 Stichwörter für den Fremdsprachenunterricht
 • «Linksammlung» i ZUM-Wiki
 • Sprachlichs Informationen zur Schweiz
 • det offisielle Østerrikes Mein Sprachportal (En del innhold retter seg først og fremst mot innvandrere fra mer fremmede kulturer enn den norske, men en del nyttige ting også for nordmenn):
  • Gratis Online-Übungen
   • Doodle-Clips
   • Lern-Podcasts
   • Kurzfilme
   • Alltag und Werte
   • Online-Übungen
   • deutsch.info:

    Die kostenlose Online-Plattform widmet sich der deutschen Sprache und ihrer wachsenden Bedeutung im europäischen und internationalen Kontext. Die Arbeitsmärkte in Deutschland und Österreich sind attraktiv für Geschäftspartner aus anderen Ländern und offen für neue, qualifizierte Arbeitskräfte, weshalb das Interesse am Lernen der deutschen Sprache steigt.

    Die Hauptzielgruppe von deutsch.info sind motivierte Deutschlernende mit einem vitalen Interesse an Sprache, Kultur und Leuten. Die Online-Plattform richtet sich ebenso an Arbeitnehmer mit unterschiedlichsten Qualifikationen, Studierende, die beabsichtigen, nach Deutschland oder Österreich umzuziehen oder bereits dort leben, wie an alle Personen, die die deutsche Sprache in ihrem Beruf brauchen, an Schüler, Touristen oder Bewohner von Grenzgebieten.

   • Online Vokabeltrainer
  • Materialien zum kostenlosen Download
  • Kostenpflichtige Materialien
   • Österreich Spiegel
   • Filmdidaktisierungen
   • Fachsprachenmappen
   • Kursbücher mit Österreich Schwerpunkt
   • Basiswörterbücher
  • Deutsch lernen für Kinder
   • Materialien zum kostenlosen Download
   • Kurs- und Arbeitsbuch
   • Vorzeigeprojekte
   • Materialtipps und Links
   • Lesetipps
   • Kakadu
  • Se også Linktipps zu Unterrichtsmaterialien.
 • «DACHL-Fundstücke»: 16 Didaktisierungen (egentlig en konkurranse)

Nettsteder uten eget didaktisk material

 • «„deutschland.de“ hat die Aufgabe, ein umfassendes, modernes und aktuelles Deutschlandbild im Ausland zu vermitteln.» Hverken mer eller mindre. Finnes også på engelsk og andre språk.
 • Det offisielle Sveits’ egen presentasjon Die Schweiz entdecken,

Film

 • (Pädagogischer) DaF-Filmportal (sist oppdatert januar 2016 [status 24.01.2017])

  Das Filmportal stellt eine Plattform dar, die DaF-Lehrkräfte in Fragen der Filmbildung und -didaktik im Handlungsfeld „Deutsch als Fremdsprache“ informiert sowie methodische Unterstützung bei der Arbeit mit Filmen im pädagogischen Alltag anbietet.

  Wie setze ich Filme im DaF-Unterricht ein? Welche Filme kann ich meinen DaF-Lernenden empfehlen? Welche Filme eignen sich besonders für den DaF-Unterricht? Wie treffe ich die richtige Auswahl? Die Antworten auf diese und weitere Fragen findet man auf dem DaF-Filmportal.

 • Goethe-Institut: Film ab! Kurzfilme und Werbespots im Deutschunterricht.: 11 kortfilmer og 32 reklamesnutter, alle med oppgaveark, lærerveiledning og dialogliste.

  Die Filme eignen sich für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Sie sind im Unterricht ebenso wie in Konversations- oder Landeskundekursen einsetzbar. Das didaktische Material, das wir auf diesen Seiten anbieten, bezieht sich schwerpunktmäßig auf das Niveau A2/B1. Die Animationsfilme Zing und Rising Hope und viele der Werbespots sind bereits ab A1 verwendbar.

  Idealerweise erhalten Sie vom Goethe-Institut die DVDs, hier sind alle Filme enthalten. Wenn das nicht möglich ist, kein Problem. Viele Filme und Spots sind auch kostenlos online verfügbar.

En større oversikt finnes på bloggen landeskunde.

 • Goethe-Institut: Kurz & Gut macht Schule: 9 kortspillefilmer og 11 kortanimasjonsfilmer, alle med oppgaveark, lærerveiledning og dialogliste. DVD-er med filmene kan leies ut hos Goethe-Institut og andre institusjoner.
 • «Quellen zur deutschen Landeskunde» hos IDS Mannheim (er ikke blitt oppdatert på en stund)
 • Download-Materialen Filmrucksack: Ressurser til 12 filmer. «Ziel des Projekts [Filmrucksack] ist der Einsatz von aktuellen deutschsprachigen Filmen im DaF-Unterricht. Die dazu erstellten Materialien können hier heruntergeladen werden und bestehen aus Unterrichtsvorschlägen zu sieben Filmen.»
 • Film & kinos/filmweb.nos Filmstudieark «er pedagogiske opplegg til filmer som er aktuelle å bruke i undervisningen og som skolekino. Det blir laget ark til forskjellige klassetrinn, inkludert barnehager og videregående skoler. Undervisningsmaterialet gir informasjon om selve filmen, tematisk bakgrunnsmateriale og forslag til spørsmål og arbeidsoppgaver. I basen kan du søke på filmtitler, klassetrinn, fag og tema for å få forslag på filmer som passer ditt behov.» Ikke velg tysk i listen over skolefag (da finner du bare to filmer), men søk etter «tysk» eller bruk alfabetisk indeks.

Uten eget didaktisk material

 • Goethe-Instituts Filmkatalog: «Über Filmkatalog und Filmarchive des Goethe-Instituts können Kulturvermittler außerhalb Deutschlands Filme ausleihen und bestellen. Das Gesamtangebot umfasst mehr als 700 Spiel- und Dokumentarfilme.»
 • 180 Sekunden: «Junge internationale Journalisten und Filmemacherinnen tragen Berichte und Impressionen zusammen, die sich im interkulturellen Vergleich zu einem Kaleidoskop zusammensetzen, einer globalen und urbanen Momentaufnahme, die „ihrer“ Stadt ein Gesicht gibt.»
 • EUROPOLY: Filme und Performances über das Neue Alte Europa: «Die Krise hat Europa durcheinander gebracht – die Ordnung der Neuen Alten Welt ist dabei, eine andere zu werden. Wir interessieren uns für die neuen Spielregeln. Für die, die sie machen. Für die, die sie ändern wollen. Künstlerinnen und Künstler aus Europa dokumentierten den Wandel der Alten Welt in eine neue.»
 • Goethe-Instituts kultursider publiseres også regelmessig tekster om filmer.
 • Filmrommet, en strømmetjeneste som skoler/skolebibliotek kan abonnere på, har en egen side med filmer for tyskfaget. Per 3.9.2017 er det i underkant av 20 filmer samt serien Unsere Mütter, unsere Väter (under den norske tittelen Krigens unge hjerter).

Musikk

landeskundes temaside «Musik/DaF»: En samling som er så god og omfattende at det blir overflødig å lage en ny her. De fire lenkene under overskriftene «Meine Favoriten» fører til samlinger som er meget gode. En annen god samling (også nevnt der, men gjemt lenger nede på siden) er musikkvideoene og arbeidsarkene på portalen Step into German (beskrevet over).